Contáctenos vía apps de mensajería:+ 7 (921) 446-25-10
×
Para enviar mensajes se requiere el registro.
Por favor, vaya al formato de registro o autorícese en el sitio web.
×
Su solicitud ha sido enviada. En breve los gerentes de Cbonds se pondrán en contacto con usted. ¡Gracias!

E-KANCELARIA SA zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii R1

January 03, 2014 | Cbonds

Raport bieżący 1/2014

Zarząd spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż subskrypcja dwuletnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii R1 ("Obligacje") Spółki została zakończona. W związku z tym Emitent przekazuje następujące informacje dotyczące Obligacji:

1.data rozpoczęcia subskrypcji: 19.12.2013 r.;

2.data zakończenia subskrypcji: 23.12.2013 r.;

3.data przydziału Obligacji: 23.12.2013 r.;

4.liczba Obligacji objętych subskrypcją lub sprzedażą: 1 000 (jeden tysiąc);

5.stopa redukcji: nie wystąpiła

6.liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1 000 (jeden tysiąc);

7.liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1 000 (jeden tysiąc);

8.cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych 00/100) za 1 sztukę (cena emisyjna równa wartości nominalnej);

9.liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 2, w tym 1 osoba fizyczna oraz 1 osoba prawna, brak podziału na transze;

10.liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2, w tym 1 osoba fizyczna oraz 1 osoba prawna;

11.subemitenci nie wystąpili;

12.wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych 00/100);

13.łączna wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych 00/100) netto, w tym:
a.przygotowanie i przeprowadzenie oferty: nie wystąpiło;
b.wynagrodzenie subemitentów: nie wystąpiło, brak subemitentów;
c.sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych 00/100) netto,
d.promocja oferty: brak;

14.średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Obligacji objętą subskrypcją: 5,00 PLN (pięć złotych 00/100) netto.
Koszty, o których mowa w punkcie 13 będą rozliczane w czasie i zostaną zaliczone do kosztów finansowych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Organización: e-Kancelaria

Nombre completo de la empresae-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.
País de riesgoPoland
IndustriaInstituciones financieras

Share:

Noticias similares:
minimizarexpandir
CBONDS ES UNA PLATAFORMA GLOBAL DE DATOS DE RENTA FIJA
  • Cbonds es una plataforma de datos global en el mercado de bonos.
  • Cobertura: más de 170 países y 250,000 bonos locales e internacionales.
  • Varias formas de obtener datos: datos descriptivos y precios de bonos - página web, extensión para xls, aplicación móvil
  • Herramientas analíticas: motor de búsqueda de bonos multi-parámetro, listado de seguimiento , mapas de mercado y otras herramientas
×