Contáctenos vía apps de mensajería:+ 7 (921) 446-25-10
×
Para enviar mensajes se requiere el registro.
Por favor, vaya al formato de registro o autorícese en el sitio web.
×
Su solicitud ha sido enviada. En breve los gerentes de Cbonds se pondrán en contacto con usted. ¡Gracias!

PYLON SA przydział obligacji serii A

January 03, 2014 | Cbonds

Raport Bieżący nr 1/2014

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2013, Zarząd Emitenta [Pylon S.A.] informuje, iż na podstawie uchwały z dnia 31 grudnia 2013 roku dokonał przydziału Obligacji na okaziciela serii A. Obligacje zostały przydzielone 9 [dziewięciu] Inwestorom w oparciu o wpłaty dokonane przez subskrybentów w terminie przeprowadzonej subskrypcji tj. do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Warunki emisji Obligacji serii A:

Przedmiotem emisji było nie mniej niż 200 [dwieście] i nie więcej niż 400 [czterysta] Obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 400.000 zł [czterysta tysięcy złotych] i nie wyższej niż 800.000 zł [osiemset tysięcy złotych]. Wartość nominalna i emisyjna 1 [jednej] Obligacji serii A wynosiła 2.000 zł [dwa tysiące złotych]. Celem emisji obligacji serii A było pozyskanie środków finansowych na działalności statutową Emitenta.

Data rozpoczęcia subskrypcji: 5 grudnia 2013 roku;

Data zakończenia subskrypcji: 31 grudnia 2013 roku;

Data przydziału obligacji: 31 grudnia 2013 roku;

Liczba przydzielonych obligacji: 395 Obligacji serii A
Łączna wartość przydzielonych obligacji serii A: 790.000 [siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych]

Podstawowe warunki wykupu obligacji serii A:

1. Emitent zobowiązuje się do wykupu Obligacji w terminie 18 miesięcy od dnia przydziału obligacji, tj. w dniu 30 czerwca 2015 roku;

2. Obligatariuszowi przysługuje oprocentowanie w wysokości 4,25 proc. [cztery i dwadzieścia pięć setnych procent] w skali roku.

Warunki wykupu przedterminowego:

Po upływie 6 [sześciu] miesięcy od dnia wystawienia obligacji, tj. po dniu 30 czerwca 2014 roku do poprzedzającego Dzień Wykupu, Emitent jest uprawniony do przedterminowego wykupu obligacji na poniższych warunkach:

a.zobowiązuje się zapłacić obligatariuszowi kwotę równą wartości nominalnej obligacji podlegających przedterminowemu wykupowi albo;

b. jest uprawniony do złożenia obligatariuszowi oferty objęcia akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji celem wykonania prawa zamiany Obligacji na akcje Emitenta.

Warunkiem skorzystania przez Emitenta z uprawnienia określonego w punkcie poprzedzającym jest podjęcie, do dnia poprzedzającego dzień złożenia oferty objęcia akcji nowej emisji, uchwały przez Walne Zgromadzenie Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej przeprowadzonej zgodnie z przepisami k.s.h..

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Emisión: PYLON, 4.25% 30jun2015, PLN (A)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)VolumeEmission Rating (M/S&P/F)
AmortizadaPoland30.06.2015790.000 PLN-/-/-

Organización: PYLON

Nombre completo de la empresaPYLON S.A.
País de riesgoPoland
IndustriaComunicación y telecomunicación

Share:

Noticias similares:
minimizarexpandir
CBONDS ES UNA PLATAFORMA GLOBAL DE DATOS DE RENTA FIJA
  • Cbonds es una plataforma de datos global en el mercado de bonos.
  • Cobertura: más de 170 países y 250,000 bonos locales e internacionales.
  • Varias formas de obtener datos: datos descriptivos y precios de bonos - página web, extensión para xls, aplicación móvil
  • Herramientas analíticas: motor de búsqueda de bonos multi-parámetro, listado de seguimiento , mapas de mercado y otras herramientas
×